Fördelar och effekter

Vi tror att användning av rörelserikedom som kompass kan medföra många fördelar och effekter. En stor tillgång med detta “koncept för social innovation” är att det ger oss nya möjligheter att upptäcka och utforska HUR vi ska ta oss an vår stora samhällsutmaning av minskad fysisk aktivitet och ökad ohälsa.

 

Inre motivation och inkludering
I aktiviteter och miljöer som främjar rörelserikedom rustas utövarna med många olika rörelsekompetenser, självförtroende och motivation, vilket påverkar deras möjligheter att kunna. våga och vilja delta i olika sammanhang och fysiska aktiviteter. Aktiviteter som främjar rörelserikedom karaktäriseras av innovation och kontakt mellan människor. Då får utövarna lära sig att fungera självständigt och tillsammans med andra. De får möjlighet att utforska sin egen kapacitet, hitta tillvägagångssätt som passar just dem och fatta egna beslut. När man designar aktiviteter som syftar till att främja rörelserikedom bjuds utövarna in till att vara med och forma sin egen utvecklingsresa vilket kan ge en starkare känsla av engagemang och ansvar, något som sannolikt minskar risken för avhopp. Skulle de ändå välja att sluta så är de rustade med förutsättningar som underlättar deras deltagande i andra sammanhang. Dessutom sänker vi med rörelserikedom som kompass tröskeln för nya utövare att börja i vår verksamhet.
Mer om rörelserikedom och motivation (self-determination-theory) >

Slitstyrka och spirande
Man kan jobba med utveckling av rörelserikedom i behandlande syfte och för att förebygga hälsorelaterade problem. Våra kroppar är vår största tillgång i livet, men riskerar att bli ett hinder om vi inte får lära oss att använda och ta hand om dem. Man kan också främja rörelserikedom för att människor ska kunna spira (thrive). Det innebär att deltagande i aktiviteter som designats med rörelserikedom som kompass medför positiva hälsoeffekter precis som vilken fysisk aktivitet som helst, men som en bonus kan positiva utmaningar dessutom även främja innovation, samarbete och tillit genom meningsfulla kontakter med andra människor och självständigt tänkande. 

Positivt uttryck
En annan fördel med att främja rörelserikedom är att vi använder positiva uttryck och verkar för något. Vi vill rusta människor med verktyg och möjligheter, så att de kan spira och leva till fullo. Det råder inget motsatsförhållande mellan rörelserikedom och topprestationer. Det verkar tvärtom som att rörelserikedom är en kompass som gör att människor både kan bli hållbara, prestera och delta i olika sammanhang. Tänk exempelvis på några vanliga källor till stress i rörelsesammanhang: tävlingsmoment och åskådare. Pressen att prestera i tävlingssammanhang och känslan av att någon eller många tittar på en kan påverka den mest erfarne idrottaren. Samma faktorer karaktäriserar ofta de ögonblick då akuta skador inträffar. De begränsar också ovana utövares deltagande i nya sammanhang. Genom att kontrollera dessa källor till stress vid skapandet av positiva utmaningar kan vi stegvis reglera svårighetsgraden och tillhandahålla en utmaningsnivå som passar alla utifrån deras förutsättningar och intressen. 

Jämlikhet och hållbarhet
I arbetet med att utveckla rörelserika samhällen präglas personer, policys och platser av inkludering, jämlikhet och hållbarhet. Det innebär att man tar på sina rörelserika glasögon och försöker se hur tillgångar som redan finns skulle kunna användas på nya sätt, i andra sammanhang eller av andra målgrupper. Det innebär också att vi ska tillhandahålla rätt utmaningsnivå och det stöd som passar alla människor utifrån deras individuella behov och intressen. Om utmaningsnivån är för låg i förhållande till utövarnas upplevda förmåga blir de lätt uttråkade, och när utmaningsnivån är för hög kan det ibland kännas hopplöst. Det blir svårare att skapa en optimal utmaningsnivå för alla utövare desto större gruppen är och ju mer färdighetsnivåerna inom gruppen varierar. Alla människor har unika behov och intressen, och alla människor har samma rätt till det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna delta och utvecklas. 

”Physical literacy brings everybody to the table”
En samverkan där representanter från alla sektorer  medverkar verkar vara en förutsättning för att skapa nya förutsättningar för att alla människor ska få samma rätt till aktiva och hälsosamma liv.
Rörelserikedom verkar fungera bra som gemensam utgångspunkt och nämnare för samverkan mellan aktörer från olika sektor i samhället.
Några exempel:
Rådet för rörelserikedom i Umeå
Physical literacy communities (CAN)

Rörelserika skolvägar

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Konferens 11/9
Rörelserikedom i praktiken

Kolla in