Anlita oss!

Vi skapar och sprider kunskap om rörelserikedom tillsammans med alla som vill bidra till utvecklingen av rörelserika samhällen – där alla invånare bra chans till ett aktivt, hälsosamt liv och till att nå sin fulla potential. Vi tror att vi genom att anamma rörelserikedom som kompass kan uppgradera vår förmåga att skapa attraktiva rörelsemöjligheter för fler och livsmiljöer som vi människor vill tillhöra och bidra till, vilket får oss att må bra.

Vi är övertygade om att resan mot rörelserika samhällen och hållbart välbefinnande går snabbare om flera samhällen gör resan parallellt, och delar gärna med oss av våra erfarenheter och program.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer, ta del av något särskilt material eller om ni vill prata med oss om hur vi på bästa sätt kan samarbeta med just er.

Våra tjänster

Utbildning – Introduktion till rörelserikedom

Målgrupp
Detta är en introduktionskurs som riktar sig till er som hört talas om rörelserikedom, gillar konceptet och vill lära er mer.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förståelse för vad rörelserikedom är och om vad det innebär att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset.

Innehåll
Under kursen behandlas frågorna:

 • Vad är rörelserikedom?
 • Vad innebär det att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset?
 • Varför är rörelserikedom viktigt och angeläget?
 • Hur kan vi främja rörelserikedom?

Upplägg
Kursen innefattar både en teoretisk del och praktiska moment. Det innebär att ni kommer lyssna och tänka, men också får möjlighet att prova på och uppleva deltagande i aktiviteter som designats utifrån principer för rörelserikedom.

Kursens innehåll är framtaget för att vara intressant för ledare i vid bemärkelse, i olika typer av verksamheter och på olika nivåer.

Vi rekommenderar att minst 120 min avsätts för genomförande av denna kurs.

Workshop – Rörelserikedomsfrämjande aktiviteter & övningsdesign

Målgrupp
Denna workshop riktar sig till er som har en första förståelse för rörelserikedom och som nu vill prova nya sätt att tillämpa konceptet i praktiken.

Syfte
Kursen syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer, aktiviteter och övningar utifrån rörelserikedomsfrämjande riktlinjer.

Innehåll
Under kursen behandlas frågorna:

 • Vad innebär det i praktiken att leda med ett rörelserikedomsfrämjande mindset?
 • Hur kan vi i rörelsesammanhang ge näring till inre motivation?
 • Vilka fördelar finns med att anamma en ickelinjär syn på lärande?
 • På vilka sätt kan vi i vår egen verksamhet och utifrån just våra förutsättningar skapa ännu bättre förutsättningar för rörelserikedom?

Upplägg
Kursen innefattar en teoretisk del, praktiska prova-på moment och tid för reflektion i mindre grupper. Det innebär att ni både kommer få kunskapspåfyllnad och nya inspirerande prova-på upplevelser, samt tid för att fundera på vad det skulle kunna innebära att använda rörelserikedom som kompass för att utveckla just er verksamhet.

Kursen är framför allt värdefull för ledare som ansvarar för att skapa och leda aktiviteter och övningar i olika sammanhang, så som exempelvis på skolor eller inom föreningslivet.

Vi rekommenderar att minst 120 min avsätts för genomförande av denna kurs.

Workshopserie – Utveckla fysiska miljöer som främjar rörelserikedom

Målgrupp
Denna workshopserie riktar sig till er som vill ha kunskapspåfyllnad, vårt stöd och rådgivning i en process som utvecklar en befintlig eller ny fysisk miljö som ska främja rörelserikedom.

Syfte
Workshopserien syftar till att ta fram ett underlag som kan fungera som vägledning i valen om vilka miljöerbjudanden och lösningar som kan tillföra miljön mest värde.

Innehåll
Under workshopserien behandlas frågorna:

 • På vilka sätt har våra fysiska miljöer betydelse för hållbar samhällsutveckling?
 • Vad karaktäriserar goda utvecklingsmiljöer och vad påverkar människors benägenhet att värdera och vilja använda en plats?
 • Vad är det övergripande syftet med den nya miljön?
 • Vad finns det för befintliga miljöerbjudanden i närområdet?
 • Vilka potentiella användare verkar i närområdet?
 • Vilka kompletterande miljöerbjudanden skulle tillföra mest värden till platsen?

Upplägg
Workshopserien innefattar både en teoretisk kunskapspåfyllnad, analys av miljön i fråga samt reflektion och arbete i mindre grupper. Vi rekommenderar ett workshopserien genomförs i två omgångar om ca 120 min. Först med en intern grupp från organisationen som beställt tjänsten och sedan med potentiella framtida användare av miljön.

Under den inledande interna workshopen definieras det övergripande syftet med miljön som ska utvecklas. Vidare görs en genomlysning av vad som redan finns och vilka som verkar i närområdet runt omkring den aktuella platsen.

Sedan bjuds potentiella användare in till en andra workshop där resultatet från den första genomlysningen presenteras, för att sedan kompletteras med användarnas önskemål om vilka miljöerbjudanden som skulle tillföra mest värde utifrån deras intressen, behov och färdighetsnivåer.

Utvecklingsprogram för nyskapare

Målgrupp
Detta utvecklingsprogram är designat för ledare (alla kategorier, sammanhang och nivåer) som redan lärt sig lite om rörelserikedom och som nu vill utforska hur konceptet kan tillämpas i den egna verksamheten och ge inspiration till kollegor.

Syfte
Utvecklingsprogrammet syftar till att hjälpa nyskapande ledare utveckla sin förmåga att tillämpa rörelserikedom i praktiken och samtidigt stärka deras förmåga att inspirera andra att anamma detta nya mindset. De skapar framgångssagor som man sedan visar för andra.

Innehåll
Utvecklingsprogrammets innehåll är byggt utifrån fem adoptionsfaktorer:

 1. Komplexitet – Hur förklarar ni vad rörelserikedom är?
 2. Kompatibilitet – Hur passar rörelserikedom med era personliga och er organisations uppgifter, behov och värderingar?
 3. Relativa fördelar – Vilka fördelar skulle ni kunna få av att använda rörelserikedom som socialt innovationsverktyg, jämfört med något annat?
 4. Testbarhet – Utveckla en aktivitet eller miljö i er verksamhet med rörelserikedom som kompass
 5. Mätbarhet – Ledarens förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer

Upplägg
Utvecklingsprogrammets upplägg är designat utifrån teorin om hur innovationer sprids (eng. Diffusion of innovations theory). Teorin förklarar hur nya idéer anammas olika snabbt av olika grupper i en befolkning, och ger vägledning för effektiv resursanvändning och viktiga värderingsbaserade frågeställningar.

Utvecklingsprogrammet inleds med ett upprop där ledare ledare erbjuds möjlighet att ansöka om en plats. Uppropet kan antingen vara brett (för ledare från olika typer av sammanhang, organisationer och nivåer) eller riktat till ledare inom en särskild typ av verksamhet. Personerna som eftersöks är ”early adopters” av rörelserikedom, vars personliga värderingar och arbetsuppgifter är kompatibla med visionen om ett framtida rörelserikt samhälle.

Programmet består av gemensamma träffar för alla deltagare, individuella arbetsträffar med Change the games utbildare, eget utvecklingsarbete och kommunikativa insatser för att sprida de nya lösningarna.

Vi rekommenderar att utvecklingsprogrammet genomförs under under ca 10-20 veckor med minst tre gemensamma kursträffar. För deltagare innebär medverkan i programmet uppskattningsvis ca två timmars arbete med detta per vecka.

Du kan läsa mer om tidigare års genomföranden av Utvecklingsprogrammet för nyskapare genom att klicka här >

Ledarskapsutveckling med rörelserikedom

Målgrupp
En kurs för alla som vill utveckla sin förmåga att utbilda och hjälpa andra använda rörelserikedom som kompass för att skapa goda utvecklingsmiljöer.

Syfte
Syftet med kursen är att deltagarna ska utveckla sin förmåga att hålla i teoretiska och praktiska utbildningar om rörelserikedom.

Innehåll
Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagare kunna:

 • Förstå den underliggande filosofin konceptet rörelserikedom bygger på
 • Skilja och förklara kopplingar mellan rörelserikedom, fysiska aktivitet och hälsa
 • Förklara betydelsen som rörelserikedom har för lärande och prestation
 • Beskriva relativa fördelar med att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset
 • Ge exempel på hur kunskap om rörelserikedom kan påverka övningsdesign
 • Ge exempel på olika sätt som den fysiska miljön kan ha betydelse för rörelserikedom
 • Beskriva kopplingar mellan rörelserikedom och hållbar samhällsutveckling

Upplägg
Vår rekommendation är att kursen görs under en hel termin och att den innefattar gemensamma utbildningsträffar på kvällstid ungefär varannan vecka. Kursträffarna inleds med en kort föreläsning följt av gruppsamtal. De innefattar även praktiska prova-på upplevelser, studiebesök och inspel från experter på rörelserikedom. Inför de gemensamma träffarna tillhandahålls inspelade föredrag och läshänvisningar som deltagarna förväntas ha tagit del av.

Deltagande på den här kursen är ingen passiv upplevelse. För att få ut så mycket som möjligt av varje moment uppmuntrar vi till utbyte mellan deltagare och löpande tillämpning av de nya kunskaperna i andra sammanhang.

Vi rekommenderar att deltagare planerar in minst två timmars arbete i veckan med denna kurs, vilket inkluderar tid för att se inspelade föredrag, läsa artiklar, reflektera och diskutera.

Du kan läsa mer om tidigare genomföranden av kursen Ledarskapsutveckling med rörelserikedom genom att klicka här >

 

Dessa tjänster erbjuder vi genom Change the game Utbildning AB, som genom utbildning, rådgivning och event säkerställer att kunskapen sprids till fler aktörer som är beredda att agera på rörelserikedom.

Mer om våra paketerade tjänster

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Insikter & tips
med talare

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in