Idrottsförvaltningen Stockholms stad

Låta aktivitetsledare få pröva att utveckla aktiviteter med hjälp av rörelserikedom som kompass.

Så här gjorde vi

Träff 1
Introduktion av Rörelserikedom och utvecklingsprogrammet för friskvårdssamordnare samt anläggningschefer och enhetschefer.

Träff  2
Grim Jernudd från Change the game delade med sig av sina erfarenheter och idéer gällande hur man kan skapa positiva utmaningar som främjar rörelserikedom så att fler får bättre möjligheter att bli sitt bästa jag, ha roligt och må bra. Vi pratade om medskapandets betydelse och vikten av att tillhandahålla olika utmaningsnivåer så att fler kan hitta något som passar just dem.

Träff 3
De som deltog på träff två och fortsatt var intresserade gavs möjlighet att medverka i en skapande-verkstad/workshop med Grim.
Syftet med workshopen var att utveckla vår verksamhet och ta fram lösningar som passar verksamhets förutsättningar och möta målgruppernas behov.
Under workshopen delades deltagarna in i mindre grupper och deltagarna berättade om egna erfarenheter och tankegångar. Sedan delgav de varandra i den stora gruppen.

Vi pratade bland annat om:

 • Hur man kan engagera andra i olika riktningar.
 • Steg mot ett rörelserikt samhälle.
 • Att skapa samma förutsättningar för att bli sitt bästa jag.
 • En aktivitet som t ex kälkhockey är en aktivitet som kan utföras på lika villkor.
 • Att bygga hinderbana tillsammans – plocka fram och plocka bort material genom att involvera deltagarna.
 • Att bygga bra relation – relation först.
 • Att trygghet, tillit, självförtroende är förutsättningar för deltagande.
 • Att undvika utsatta situationer.

Träff 4,  uppsamlingsheat

Vi delade erfarenheteter och deltagarna medgavs chans att berätta om de provat något nytt, bjudit in utövare till medskapande eller stegvis reglerat utmaningsnivån i någon övning. Även om de inte har haft grupper just nu så uppmuntrades de till att skapa möjlighet att testa i personalgruppen.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

”Rörelserikedom är ett begrepp som omfattar rörelsekompetens, självförtroende och motivation att röra på sig. Det är en kunskap som påverkar varje människas möjlighet att delta aktivt och hållbart samt att prestera i olika sammanhang utifrån individuella förutsättningar, intressenoch miljö.”
Våra ledares favvo-verktyg är riktlinjer för aktiviteter som främjar rörelserikedom, ”RIK+1”


Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Ge personalens kompetens, motivation och självförtroende att arbeta med inaktiva

Förståelse för att nå våra prioriterade målgrupper

Förståelse för att självförtroende och motivation är viktig faktorer

Påminnelse om vikten av socialt sammanhang – bryta ensamhet/social isolering/utanförskap

Stockholms stads idrottspolitiska program beskriver att:

 • Att alla ska ha chansen att leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar.
 • Stadens övergripande arbete syftar till att få fysiskt inaktiva i alla åldrar. För att lägga grunden för en fysiskt aktiv livsstil inriktar sig programmet på inaktiva i alla åldrar och särskilt på prioriterade grupper.
 • Ungdomar 13–20 år, särskilt flickor
 • Flickor 10–20 år med utländsk bakgrund
 • Personer med funktionsnedsättning från 7 år
 • Barn och ungdomar 10–20 år med låg socioekonomisk

Länk till Verksamhetsplan 2021 för idrottsnämnden
Länk till Idrottspolitiskt program för Stockholms stad

 FN:s barnkonvention ska genomsyra alla verksamheter i Stockholms stad. Barn och ungdomar ska ges inflytande och möjlighet att påverka idrotts- och motionsverksamheten.

Idrottsförvaltningen ska verka för ett jämställt och inkluderande idrottande och motionerande.

Äldrevänlig stad
Stockholm är en äldrevänlig stad i enlighet med Världshälsoorganisationens, WHO:s, modell där ökad samverkan planeras för att äldre ska uppleva att de har ett självständigt liv med livskvalitet och en god hälsa.

Stadens idrottsanläggningar och särskilt simhallarna är viktiga mötesplatser för motion som uppskattas av äldre. I simhallarna erbjuds riktade och sociala motionsmöjligheter inom- och utomhus där äldre kan upprätthålla sociala relationer, god hälsa och hälsofrämjande rutiner. Pandemin har medfört att utmaningen att nå hemmasittare och bryta äldres isolering har blivit än mer aktuell.

Länk till en Handlingsplan för en äldrevänlig stad

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

 • Gemensam kompass, språk internt och i kundbemötande.
 • Ska genomsyra alla friskvårdsverksamheter och alla målgrupper.
 • Skapa nya metoder för att nå inaktiva.
 • Ökad förståelse för att nå prioriterade målgrupper och inaktiva överlag.

Rörelserikedom fungerar som en bra förklaringsmodell för att förstå och förmedla vad vi behöver fokusera mer på framöver. En bra plattform.

Kontaktinformation

Karolina Eriksson, samordnare för särskilda satsningar inom Idrottsförvaltningen Stockholms stad
karolina.eriksson@stockholm.se

Pia Felldin, samordnare för friskvård inom Idrottsförvaltningen Stockholms stad
pia.felldin@stockholm.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in