Suzanne Lundvall

Suzanne Lundvall är sedan den 1/9 2020 anställd vid Göteborgs universitet som professor inom idrottsvetenskap inriktning skolämnet idrott och hälsa. Professuren ingår i den tre-åriga strategiska satsningen på skolämnet idrott och hälsa som utbildningsvetenskapliga fakulteten har beslutat. Som del i denna satsning har även en lektor med forskningstid motsvarande 50% knutits: Andreas Fröberg samt en doktorand Peter Wiklander. Inriktningen på den strategiska satsningen är att studera idrott och hälsa ut ett hållbarhetsperspektiv.

Suzanne är utbildad idrottslärare och har varit verksam som bl.a. lärarutbildare, och prefekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan sedan 1992. Hon disputerade 2003 vid Stockholms universitet med avhandlingen Ett ämne i rörelse (A Subject in Motion). I avhandlingen undersöks hur och varför rörelsetraditioner förändras på ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa mellan åren 1944 till1992. Avhandlingen har ett kulturhistoriskt och genusvetenskapligt perspektiv.

Suzanne har varit koordinator och projektledare för det fler- och tvärvetenskapliga projektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH) som startade 2001, ett longitudinellt forskningsprojekt, vars övergripande syfte har varit att undersöka ungas fysiska status och upplevelse av hälsa samt skolämnet idrott och hälsa från såväl ett lärar- som elevperspektiv. Vidare har ungas attityder till och engagemang inom förenings- och spontanidrott, brett definierat, studerats över tid. SIH-projektet har genererat en rad avhandlingar och internationella artiklar.

Hennes mer specifika forskningsintressen berör praktiknära studier i och om lärprocesser i olika rörelsekulturer, inklusive friluftsliv. Därtill har hon genomfört en rad läroplansteoretiska studier med inriktning mot idrotts-, friluftslivs- och hälsodidaktik. Suzannes forskning har ofta ett socio-kulturellt kritiskt perspektiv, i vilket intersektionella aspekter kring exempelvis kön/genus och etnicitet/kulturell härkomst ingår. Utöver forskning om lärprocesser medverkar hon förnärvarande i forskningsprojektet Vägar till världstoppen, finansierat av Riksidrottsförbundet samt i det nationella regeringsuppdraget Modell för samverkan mellan högre utbildning och skolhuvudmän (ULF-projektet, Undervisning-Lärande-Forskning).

Suzanne är svensk representant i det internationella nätverket Féderation International Éducation Physique (FIEP) vilket bl.a. driver konferenser och studier inom ’quality physical education’. Hon ingår i forskningsgruppen SCoPE vid IKI samt medverkar kontinuerligt i ett antal internationella vetenskapliga kommittéer. Från januari 2021 kommer hon, utöver sin anställning vid IKI, ha en 20% anställning som professor II vid Høgskulen på Vestlandet i Norge, ett uppdrag som avser att ömsesidigt främja och bidra till den ämnesdidaktiska miljön vid IKI.

Medverkar i pågående framtagning av Handbook in Physical Literacy, förlag: Routledge, med planerad utgivning juli 2025.

Hon är nu även ordförande i Svenska Gymnastikförbundet.

Change the game 2024

I ett decennium har vi varit en mötesplats för alla som vill bidra till ett rörelserikt samhälle. Under årets årliga event sätter vi fullt fokus på hur vi skapar rörelseupplevelser som ökar vår benägenhet att värdera och välja fysisk aktivitet. Vi vill vända blicken inåt istället för mot pulsklockan – vi har sammanfattat det som rörelse som räknas.

Det bli konferens, specialutbildningar och aktiviteter med fokus på positiva rörelseupplevelser som ger långtgående vinster för både individen och samhället.

Program

14-22 september: rörelserika stråk – utmaningar för huvud, hjärta och händer
18-19 september: konferens – positiva rörelseupplevelser för en hållbar samhällsutveckling
I anslutning till konferensen blir det specialutbildningar med fokus på miljödesign eller aktivitetsdesign där olika ändamål, målgrupper och systemperspektiv sätt i fokus. Tex vad gäller inlärning, prestation, inre utveckling eller platsutveckling. Mer info inom kort.
Avsikten är att fler rörelseaktiviteter kommer läggas till programmet.

Biljetter

Försäljningen till konferens och specialutbildningar öppnar 29/2.
Rörelseaktiviteter kommer vara kostnadsfria och kräver ingen anmälan.

Talare & utbildningsledare

De första kommer presenteras den 29/2.

Promo video

Recap: Change the game 2023

Insikter & tips med talare (videos) >

Summering Change the game 2023 (pdf) >

Arrangörer:

Huvudarrangör av Change the game 2024 är Change the game Utbildning AB – ett kunskapscentrum med metoder och utbildningar för alla som vill skapa mer attraktiva och hållbara samhällen med rörelserikedom som kompass – tillsammans med bland andra Balticgruppen, Idrottshögskolan Umeå Universitet, Region Västerbotten, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun.

Vi bygger rörelserika samhällen!

Change the game är grundat år 2014 av Balticgruppen. Balticgruppen är ett fastighetsbolag i Umeå som arbetar för det bästa Umeå – en attraktiv stad som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. Syftet med Change the game är att vårt arbete ska bidra till hållbar social samhällsutveckling genom rörelserikedom.

Ordet rörelserik är inspirerat av det etablerade engelska uttrycket physical literacy och innebär en förändrad syn på hur vi utvecklar ett livslångt intresse för att röra på sig. Likväl som våra barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för ett hållbart och hälsosamt liv.

 

Vägen till rörelserikedom går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett och utbyta erfarenheter mellan föräldrar, ledare, pedagoger och beslutsfattare inom bl a idrott, skola, hälsovård samt kultur- och fritidsförvaltningar. Därför är det så viktigt att vi delar med oss och inspirerar fler till att bli rörelserika, se vårt lagbygge här.

Change the game skapar både egna arrangemang – varav det största är vårt årliga evenemang i Umeå – och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar. Se alla våra aktiviteter här.

Läs mer om Balticgruppen här och mer om rörelserikedom här.

 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in