Rådet för rörelserikedom i Umeå

Vårt uppdrag: 

Rådets uppgift är att genom samverkan samt idé- och erfarenhetsutbyte bidra till att öka kunskap och kompetens om vikten av rörelserikedom (physical literacy på engelska). Vi vill även bidra till att respektive organisation tar egna nödvändiga steg. 

Vi vill utveckla och synkronisera olika aktörers aktiviteter så att alla människor får möjlighet att utveckla ett aktivt hälsosamt liv och nå sin fulla potential. Rörelserikedom är vår kompass och en vital del av hållbar samhällsutveckling. 

Rådet har i sig ingen operativ roll. Den operativa rollen har varje part för sig eller i samverkan med varandra. 

Vad är vår strävan?

Att Umeå ska vara en progressiv förebild vad gäller att skapa förutsättningar för människor att utveckla lust, förmåga och möjligheten att vara fysiskt aktiva. Vi vill sprida rörelserikedom, bygga och samla kunskap, och göra det tillsammans med flera. 

Vi ser rörelserikedom som ett horisontellt kriterium (likt jämställdhet). Ambitionen är att skapa ett samhälle som på sikt har en  självgående utveckling baserad på rörelserikedom och  där samverkan är ett nyckelord.

Vad är rörelserikedom?

Physical literacy är motivation, självförtroende, fysisk kompetens, kunskap och förståelse för att ta ansvar för och värdera ett fysiskt aktivt liv.  (Whitehead).  

Rörelserikedom är förutsättningar som påverkar en människas möjligheter att kunna, vilja och våga delta i olika fysiska aktiviteter och sammanhang. Fysisk aktivitet och hälsa är väntade resultat som utveckling av rörelserikedom kan medföra. Aktiviteter och miljöer som designats för att främja rörelserikedom kan också främja psykiskt-, socialt- och emotionellt välbefinnande, eftersom konceptet bejakar eget tänkande, innovation och kontakt med andra människor.

Rörelserikedom är ett social innovationsverktyg som stärker förmågan hos aktörer i alla sektorer att utveckla meningsfulla och värdefulla aktiviteter och fysiska miljöer som bidrar till hållbart välbefinnande för alla invånare. Kopplingen till folkhälsa är uppenbar.

 

Vilka är vi?

I rådet finns representanter för organisationer som vill göra skillnad, som är engagerade, relevanta och tror på att rörelserikedom kan vara en av nycklarna till ett hållbart och attraktivt samhälle. Att vi är tvärsektoriella har ett egenvärde. När offentlig sektor, akademi, näringsliv och idéburen sektor möts händer bra saker. Vi sätter inga gränser för hur många representanter en organisation kan ha i rådet. För exempelvis kommunen är det relevant att vara representerad av flera förvaltningar. Men, deltagandet förutsätter också ett personligt engagemang. Du ska själv brinna för frågorna. Det är bra om du har ett relevant mandat i din egen organisation, så att du kan påverka på hemmaplan. 

Rådet är öppet för alla organisationer som känner sig kallade och som vill bidra. Vi har ingen övre gräns på hur stort rådet kan vara. Om det skulle växa mycket kanske vi dock får ombilda och strukturera någon form av styrnings- och/eller ledningsfunktion. 

Vi har ett gemensamt delat ansvar för mötesformer, mötesplatser och mötesagenda. Rådet har sedan starten 2017 träffats ca 6-8 ggr/år. 

Vill ni veta mer om rådet eller komma i kontakt så är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

Under 2022-23 har dessa representanter deltagit på rådets möten:
Cecilia Edström, Region Västerbotten folkhälsa
Krister Ruuth, Region Västerbotten strategisk platsutveckling och externa relationer

Fredrik Nilbrink, RISE samhällstransformation
Fredrik Strandgren, Umeå kommun utbildning
Linda Gustafsson, Umeå kommun övergripande planering
Ida Odeblom och Monica Svonni, Umeå kommun fritid

Jonas Olsson och Calle Rydin, Meditron
Magnus Lingegråd och Axel Thorén, Umeå kommun gator och parker
Niclas Bromark, Fredrik Holmgren, Ola Svensson & Micke Eriksson, RF-SISU Västerbotten
Sandrine Rivoire och Anna Löfqvist, Umeå kommun mark och exploatering
Tom Englén och Grim Jernudd, Change the game
Ulrika Haake och Pernilla Eriksson, Idrottshögskolan Umeå universitet

Vi blir bättre tillsammans!

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in