Change the game växlar upp – får egen organisation genom ny stiftelse

Pressmeddelande 211001

Då fler människor lever ett alltmer stillasittande liv finns det ett växande behov av att integrera rörelse som en naturlig del i vardagen – på så sätt får människor goda förutsättningar att leva ett aktivt, hälsosamt liv och nå sin fulla potential. Denna kärnfråga har projektet Change the game drivit under flera år och för att växla upp arbetet har Stiftelsen för rörelserikedom grundats. Stiftelsen är en plattform för Change the game att vidareutvecklas genom och verka för att rörelserikedom, physical literacy, ska bli en del i samhällsplaneringen för ett hållbart Umeå och Västerbotten.

Change the game startades av fastighetsbolaget Balticgruppen som ett CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) i syfte att främja barn och ungas lika förutsättningar till rörelse. Projektet har genom åren fått stor genomslagskraft och idag driver Change the game ett brett påverkansarbete och ordnar aktivitetsdagar, utbildningar och konferenser året om i såväl Umeå, Västerbotten, Sverige och i andra länder.

Stiftelsen för rörelserikedom har grundats
Med det ökade intresset för arbetet som bedrivs inom Change the game har projektet blivit så pass stort att en organisation behövs för att fortsätta utveckla rörelserikedom i samhället. Därför har stiftelsen för rörelserikedom startats. Genom stiftelsen får Change the game en egen organisation som möjliggör ett långsiktigt och strategiskt arbete tillsammans med flera olika samarbetspartners för ett rörelserikt och hållbart Umeå och Västerbotten, och Sverige. Bakom stiftelsen står Jonas Olsson, ägare Balticgruppen.

– Jag är otroligt stolt över det Change the game har åstadkommit under dessa sju år. Vi har haft förmånen att samarbeta med företag, organisationer, föreningar och nätverk som brinner för detta lika mycket som vi. Tillsammans har vi nått cirka 25 000 barn, utbildat över 5 000 ledare och pedagoger samt spridit kunskap till beslutsfattare. Vi behöver säkerställa att detta viktiga arbete fortskrider och efterlevs idag, imorgon och framöver – och det möjliggörs genom Stiftelsen för rörelserikedom, säger Jonas Olsson.

Rörelserikedom är en nyckel för ett hållbart samhälle
Att utveckla rörelserikedom handlar om att utveckla vilja och ansvar för att vara fysiskt aktiv, vilket bidrar till den enskilde individens välbefinnande och hälsa, och det är också grunden för ett välmående och hållbart samhälle. För fastighetsbolaget Balticgruppen, initiativtagare till CSR-projektet Change the game, är rörelserikedom en integrerad del i affärsstrategin. Det handlar framför allt om att koppla ihop rörelserikedom och samhällsbyggande i ett tidigt skede för att skapa attraktiva och tillgängliga miljöer som uppmuntrar människor till fysisk aktivitet i vardagen. Ett konkret exempel är Balticgruppens nästa stora satsning på Östra Station, intill tågstationen Umeå Östra. Här planeras för en ny och hållbar stadsdel som ska inrymma en mix av bostäder, kontor, mötesplatser, gym, livsmedelsbutik, restauranger och verksamheter.

– För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 behöver vi förtäta området mellan centrum och Universitetsstaden. Hållbar tillväxt bör ske där den befintliga infrastrukturen och aktivitetsytorna kan komma fler till del. Genom förtätning blir resvägarna kortare och staden tryggare genom att staden lever fler timmar på dygnet och det möjliggör att människor kan tryggt promenera eller cykla för att ta sig fram – och därmed ökas rörelserikedomen och välbefinnandet, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Rörelserikedom har även blivit en alltmer prioriterad fråga inom fler sektorer inom samhället och det märkts tydligt i Umeå där nätverket Rådet för rörelserikedom har startats, där bland andra Umeå kommun, Idrottshögskolan vid Umeå universitet, Region Västerbotten och RF- SISU Västerbotten ingår, och som genom idé- och erfarenhetsutbyte utvecklar och samordnar olika aktörers aktiviteter för att alla medborgare ska få möjlighet att utveckla rörelserikedom. Rådet för rörelserikedom blir ett av flera viktiga nätverk för Change the game att samarbeta med.

Två personer anställs i stiftelsen
Tom Englén, som varit verksam inom Change the game sedan starten år 2014, blir verksamhetsledare och Grim Jernudd har rekryterats för att arbeta med handledning och utbildningar.

– Med en egen organisation kan vi ta arbetet ytterligare en nivå och med ny och mer kraft fortsätta bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi kommer tillsammans med våra nätverk sprida kunskap om rörelserikedom och göra insatser för Umeå och Västerbotten – för att människor ska få ett aktivt, hälsosamt liv och uppnå sin fulla potential, säger Tom Englén.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Olsson, ägare och styrelseordförande Balticgruppen samt grundare av Stiftelsen för rörelserikedom
E-post: jonas@meditron.se
Telefon: 090-71 72 13

David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen E-post: david.carlsson@balticgruppen.se
Telefon: 090-71 72 04

Tom Englén, verksamhetsledare Stiftelsen för rörelserikedom E-post: tom@change-the-game.se
Telefon: 070-608 98 28

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in