Midgårdsskolan – kursen mental träning

Utveckla innehållet inom kursen Mental träning.

Så här gjorde vi

Vår idé är att med rörelserikedom som metod utveckla kursen Mental träning genom att stegvis öka intensitet och svårighetsgrad i de praktiska inslag som vi gör under kursen.

Vi har utvecklat en RUTIN som består av tre ben; andningsövningar, koncentrationsövningar samt fysiska övningar. Vår strävan är att vid varje lektion arbeta med hela eller åtminstone med delar av RUTINEN. Vi vill med aktiviteterna möjliggöra personlig utveckling hos eleverna.

Med inspiration från Utvecklingsprogrammet för nyskapare – 21 och föreläsningar vi gått på under våren har vi skapat en förklaringsmodell av rörelserikedom som en akronym av ordet RUTIN där varje bokstav står för ett specifikt innehåll.

RUTIN

R = Rörelse. Genom olika aktiviteter vill vi bredda elevernas rörelsevokabulär och rörelsekompetens.
Exempel: Restorative yoga, yinyoga, hathayoga, promenad, pilates, cirkelträning, coreträning, tabata och dans.

U = Upplevelser av olika slag, fokus på upplevelsen och reflektionen över upplevelsen.
Exempel: Reflektionslogg över praktik och teori till exempel yoga, mindset, stressorer, copingstrategier, värderad riktning, krav och förväntningar.

T = Träning för mental hälsa genom kontinuerlig, varierad och progressiv träning för att medvetandegöra och öka den mentala styrkan.
Exempel: Andnings- och koncentrationsövningar, mentala föreställningar, muskulär och mental avslappning, meditation och mindfulness.

I = Icke-dömande förhållningssätt till sig själv och andra.

Exempel: I relation till fysiska och mentala övningar, samt i samarbete med andra.

N = Nyfikenhet står för lust att lära och viljan att vara nyfiken på sig själv och sin omvärld.

Exempel: Berörs i kursens olika delar och kan väckas genom t ex inputs från olika källor.

Utöver eleverna på kursen och övriga deltagare i Utvecklingsprogrammet för nyskapare -21 har vi berättat om vår idé och RUTIN för lärarkollegor på Dragonskolan och för vår rektor på Midgårdsskolan.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Vi har använt vår akronym RUTIN som förklaringsmodell för rörelserikedom.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

Umeå kommuns verksamhetsidé är att med gemensamma krafter skapa ett gott liv i Umeå. Umeå kommun ska bidra till välfärd för alla och skapa goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.

En av Midgårdsskolans verksamhetsidéer handlar om Midgårdsmodellen. Modellen består av tre ben; lektionens struktur, elevaktivt lärande och helhetsperspektiv på hälsa. Viktiga ledord i modellen är relation, lektionsstruktur, samarbete och feedback.

Midgårdsmodellen – RUTIN

  • Lektionsstruktur – RUTINEN består av återkommande inslag med andningsövningar, fysiska övningar och/eller koncentrationsövningar.
  • Elevaktivt lärande – Elevaktivt lärande i kursen Mental träning är ett pågående utvecklingsområde inom RUTINEN.
  • Helhetsperspektiv på hälsa – RUTINEN i sin helhet med dess olika komponenter berör ett helhetsperspektiv på hälsa med betoning på den fysiska, den mentala och den sociala hälsan.

Ämnesplan för ämnet Hälsa syftar till att utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete. Inom ämnet Hälsa ingår kursen Mental träning.

Värdeord som är viktiga för oss är välbefinnande, kreativitet, gemenskap och personlig utveckling.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Vi tror att vårt arbete med RUTINEN kan bidra till ett ökat deltagande i fysiska aktiviteter, välbefinnande och självförtroende samt till en ökad rörelsekompetens och självkänsla hos eleverna.

Kontaktinformation

Frida Halvarsson, danslärare på Midgådsskolans gymnasium, frida.halvarsson@umea.se
Sari Åkerdal, danslärare på Midgårdsskolans gymnasium, sari.akerdal@umea.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in