Emma Crawley

Emma Crawley är utvecklare för pedagogiska skolgårdar i Västerås stad. Hon har arbetat med skolgårdsutveckling i flera olika svenska kommuner de senaste 16 åren. Emma arbetar för att skapa naturliga utemiljöer vid skolor och förskolor som bidrar till lärande, utveckling och hälsa, samtidigt som de bidrar med klimatanpassning, biologisk mångfald och återbrukande av tillgängligt material.

Balanserad riskbedömning är en nyckelfråga för att möjliggöra de mer kreativa och intressanta utemiljöerna som är nödvändiga för att möta de globala utmaningarna och barnets bästa. Detta har Emma samlat stora kunskaper om genom åren. 

Med utgångspunkt i frågan om varför tillgängliga lekmiljöer verkar funka så dåligt för just lek och om det är möjligt att göra på andra sätt har Emma tillsammans med Örebro kommun och Örebro universitet fördjupat sin förståelse för olika funktionsnedsättningar och vilka olika typer av lekmiljöer som är tillgängliga, stödjande och utvecklande. Det har lett fram till ett samverkansprojekt med Myndigheten för delaktighet under 2024 för att ta fram ett stödmaterial för universell utformning av lekmiljöer. 

I Västerås stödjer Emma delaktighet och naturkontakt i skolverksamheternas utemiljö genom inspiration, odlingsprojekt, pedagogiska projekt i utemiljön, ombyggnation och investeringar i utemiljöer på befintliga skolor och förskolor, samt genom granskning och stöd vid nybyggnadsprojekt. Under våren 2024 arbetar hon tillsammans med flera andra i kommunen fram riktlinjer för balanserad riskbedömning av utemiljöer vid skolverksamheter.

Emma är legitimerad grundskollärare 1–7 och undervisade oftast med utomhuspedagogik som grund och har vidareutbildat sig inom hälsofrämjande livsmiljöer och naturassisterade interventioner vid SLU och i resiliens i praktiken vid Stockholms universitet. Emma är engagerad för barns rätt till lek och lärande för hållbar utveckling (LHU/ESD) och gillar att tänka kring livslångt lärande och utbildningens roll i vårt komplexa samhälle och att försöka skapa handlingskraft för förflyttning. 

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in