Specialutbildning – Trygg med ansvar för barn och ungas utemiljöer

Under 13-14 september, som en del av Change the game 2022, arrangeras denna synnerligen viktiga utbildning för dig som har direkt eller indirekt ansvar för barns platser i staden: som tex rektor, fastighetsförvaltare, driftspersonal, besiktare, utemiljöansvarig, chef, jurist, landskapsarkitekt, utvecklingsledare eller verksamhetsutvecklare.

Syftet

Att komma närmare varandra i organisationen för att bli trygga med ansvaret för de miljöer där barn och unga rör sig dagligen. Ansvaret för miljöer som ur ett barnrättsperspektiv ska designas, förvaltas och skötas för en potential av inbyggd risk. En balanserad positiv risk som möjliggör utmaning, lärande och utveckling.

Vi vill ju alla kunna vara trygga med vårt ansvar även då vi inte är på plats. Syftet med utbildningen och workshopen är att just skapa den känslan som förlöser ett riktningssapande och en kraft genom samlat ansvar som gynnar barn och ungas bästa in i framtiden!

Utbildare

Teamet som håller i utbildningen har spetskompetens inom juridik, miljöpsykologi, pedagogik, lek, planering och landskapsarkitektur relaterat till barns utemiljö.

”Våra erfarenheter har visat att det går att öppna upp svängrummet för utveckling av barn och ungas utemiljöer betydligt. Vi vill utmana likriktande krafter, stärka er trygghet med ansvaret för platsutvecklingen och tillsammans söka gränsöverskridande insikter som öppnar upp potentialen för vad som är möjligt i ert samhälle!”

Ingångsfrågor

När vi skapar och förvaltar utmanande utemiljöer, hur säkrar vi detta juridiskt och ansvarsmässigt? Hur kan vi på ett balanserat sätt möta de dilemman och rädslor som ofta styr utformandet? Vad säger lagen? Hur kan vi vara trygga med våra egna beslut och det kollektiva ansvaret?

Hur

Genom utbildningen och workshops blandar vi barnrätt, juridik, miljöpsykologi, perspektiv på planering samt balanserad riskbedömning.
Vi arbetar tillsammans med er med att fånga upp de förhoppningar och farhågor och läser av eventuella låsningar som av naturliga förklaringar kan råda. Det gör vi som en del av processen dag 1. Vi är noga inlyssnande av kulturen och eventuell kollektivt uppbyggd rädsla som fullt förståeligt och ofta ganska dolt finns i organisationer. Vi belyser de vanligt rådande målkonflikter mellan barn och vuxnas perspektiv. Allt relaterar. Allt relaterar specifikt om ansvaret för de miljöer och platser där barn och unga vistas stor del av sin tid. Här söker vi tillsammans svar på de frågor som kommer upp.

Som fundament för den juridiska ingången i dessa frågor dyker vi in i ”det trygga lagrummets ordning” Hur lagar, lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och standrard förhåller sig till varandra.

För att komma till botten och som grund för trygghet sätter vi alla deltagare i två fiktiva rättegångssituationer där vi lever oss in i två tidigare svenska rättscase där alla får vara med och vara fiktiva ”domare”. Anledningen till denna del av utbildningen är vår numer långa erfarenhet av att se effekten i att just förstå vad som händer i ”worst case cenario” och att vi med den kunskapen kan relatera till ansvaret för att känna oss trygga.

En del av utbildningen behandlar de lekvärden som enligt forskning är grunden för vad som skapar rörelse och lek ur ett inkluderande perspektiv. Dessa utvecklingsyftande värden är grundargumenten för den balanserade riskbedömningen.

Metoden och verktyget ”hitta balansen” som vi kommer att testa praktiskt tillsammans dag två syftar till att stärka barn och ungas tillit till sina egna förmågor genom att; främja en varierande och utmanande design, öka föränderligheten i miljöerna samt att hitta anpassningar för att möjliggöra inkluderande lösningar med relevans och hög potential för utveckling samt i ett större perspektiv mobilisera riktning för framtidens utemiljöer

Metoden för utbildningen: ”Alla i rummet” har visat sig lyckosam för att både skapa bryggor och täta glapp som lätt uppstår i en organisation relaterat till ”barns och ungas bästa”. Vi rekommenderar därför ett så brett horisontellt och vertikalt deltagande som möjligt för största effekt och utkomst.

En workshop dag 2 hålls utomhus i någon utemiljö där barn vistas dagligen.

Deltagaravgift

Före 25/6: 4 500 kr exkl moms. Därefter 4 900 kr exkl moms. Begränsat antal platser.

Här kan du anmäla dig >

Varmt välkomna!

 

Film om första stegen
som rörelserikt samhälle

Kolla in

Utvecklingsprogram
för nyskapare 2021

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in