Suzanne Lundvall

Suzanne Lundvall är sedan den 1/9 2020 anställd vid Göteborgs universitet som professor inom idrottsvetenskap inriktning skolämnet idrott och hälsa. Professuren ingår i den tre-åriga strategiska satsningen på skolämnet idrott och hälsa som utbildningsvetenskapliga fakulteten har beslutat. Som del i denna satsning har även en lektor med forskningstid motsvarande 50% knutits: Andreas Fröberg samt en doktorand Peter Wiklander. Inriktningen på den strategiska satsningen är att studera idrott och hälsa ut ett hållbarhetsperspektiv.

Suzanne är utbildad idrottslärare och har varit verksam som bl.a. lärarutbildare, och prefekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan sedan 1992. Hon disputerade 2003 vid Stockholms universitet med avhandlingen Ett ämne i rörelse (A Subject in Motion). I avhandlingen undersöks hur och varför rörelsetraditioner förändras på ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa mellan åren 1944 till1992. Avhandlingen har ett kulturhistoriskt och genusvetenskapligt perspektiv.

Suzanne har varit koordinator och projektledare för det fler- och tvärvetenskapliga projektet Skola-Idrott-Hälsa (SIH) som startade 2001, ett longitudinellt forskningsprojekt, vars övergripande syfte har varit att undersöka ungas fysiska status och upplevelse av hälsa samt skolämnet idrott och hälsa från såväl ett lärar- som elevperspektiv. Vidare har ungas attityder till och engagemang inom förenings- och spontanidrott, brett definierat, studerats över tid. SIH-projektet har genererat en rad avhandlingar och internationella artiklar.

Hennes mer specifika forskningsintressen berör praktiknära studier i och om lärprocesser i olika rörelsekulturer, inklusive friluftsliv. Därtill har hon genomfört en rad läroplansteoretiska studier med inriktning mot idrotts-, friluftslivs- och hälsodidaktik. Suzannes forskning har ofta ett socio-kulturellt kritiskt perspektiv, i vilket intersektionella aspekter kring exempelvis kön/genus och etnicitet/kulturell härkomst ingår. Utöver forskning om lärprocesser medverkar hon förnärvarande i forskningsprojektet Vägar till världstoppen, finansierat av Riksidrottsförbundet samt i det nationella regeringsuppdraget Modell för samverkan mellan högre utbildning och skolhuvudmän (ULF-projektet, Undervisning-Lärande-Forskning).

Suzanne är svensk representant i det internationella nätverket Féderation International Éducation Physique (FIEP) vilket bl.a. driver konferenser och studier inom ’quality physical education’. Hon ingår i forskningsgruppen SCoPE vid IKI samt medverkar kontinuerligt i ett antal internationella vetenskapliga kommittéer. Från januari 2021 kommer hon, utöver sin anställning vid IKI, ha en 20% anställning som professor II vid Høgskulen på Vestlandet i Norge, ett uppdrag som avser att ömsesidigt främja och bidra till den ämnesdidaktiska miljön vid IKI.

Medverkar i pågående framtagning av Handbook in Physical Literacy, förlag: Routledge, med planerad utgivning juli 2025.

Hon är nu även ordförande i Svenska Gymnastikförbundet.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in