Om rörelserikedom

Rörelserikedom är rörelsekompetens, självförtroende och motivation som påverkar varje människas möjligheter att delta aktivt, bli hållbar och prestera i olika sammanhang utifrån individuella förutsättningar och intressen.

Rörelsekompetens
Förmågan att utföra fysiska kroppsrörelser som att ta på strumpor, gå på is, klättra, krypa och balansera.

Självförtroende
Tilltron till den egna förmågan. Självförtroende växer med kännedom om framsteg och utveckling.

Motivation
Den inre drivkraften att vilja göra något för att det är roligt, som kan bli starkare då utövare känner sig kompetenta, upplever autonomi och social tillhörighet.

Aktivt deltagande
Alla fysiska aktiviteter och sammanhang innebär olika krav på dem som ska delta. Vi kan underlätta deltagande för nya deltagare genom att fokusera på utveckling av rörelserikedom. Det förbereder dessutom våra befintliga utövare för deltagande i andra sammanhang och fysiska aktiviteter.


Hållbarhet
Ett positivt uttryck som bland annat innefattar förmågan att hantera motgångar, förändringar och riskfyllda situationer.

Prestation
Fysisk, kognitiv och social prestation. Förmågan att prestera exempelvis på tävling, då man motionerar, på jobbet eller i skolan.

Olika sammanhang
På olika underlag, i olika miljöer, i olika sociala sammanhang och fysiska aktiviteter.

Förutsättningar och intressen
Kan vara exempelvis funktionsvariationer, ålder, könstillhörighet, kroppsform eller personlighet.

RIK+1

Riktlinjer för att skapa positiva utmaningar som främjar rörelserikedom

Rörelsebank
Möjliggör utveckling av många olika rörelsekompetenser.
Utveckla sammanhangsspecifika färdigheter men rusta också deltagarna med rörelsekompetenser som kan krävas för deltagande i andra, sociala sammanhang, fysiska aktiviteter och fysiska miljöer. Rörelsekompetens är fysiska kroppsrörelser som att springa, klättra eller kasta, samt förmågan att exempelvis ta sig fram på halt underlag. Inlärning av nya rörelsekompetenser innebär att hjärnan blir bättre på att styra kroppen i rörelse.

Innovation
Låt deltagarna tänka kreativt, utforma egna lösningar och fatta beslut. 
Möjligheten att vara innovativ stärker deras känsla av delaktighet och ägandeskap så att de blir mer engagerade i sin egen läroprocess.

Kontakt
Främja deltagarnas kontakt med personer och grupper.
Uppmuntra social interaktion och känslan av samhörighet med andra deltagare. Det kan vara i form av aktiviteter som kräver samarbete, närkamp, turtagande, att synkronisera rörelser eller att man härmar varandra.

+1 progressioner
Reglera så att deltagarna får passande utmaningar utifrån förmåga och intresse.
Genom att kontrollera progressionsfaktorer och stegvis göra uppgiften mer komplex underlättar vi aktivt deltagande och inlärning av nya rörelsekompetenser. Progressionsfaktorer som kan vara viktiga att beakta innefattar bland annat åskådare, fysisk närhet, tävlingsmoment, utmattning, tidspress och hastighet.

Video RIK+1 i praktiken (Grim Jernudd) 1 >
Video RIK+1 i praktiken (Dean Kriellaars)  2 >

NATUR>1

Riktlinjer för att utveckla utomhusmiljöer som främjar rörelserikedom*.

 

Naturliga fördelar
Naturmaterial bjuder in till kreativ lek och användande av fantasin. Jämför ex en pinne som kan bli ett ridspö, en trollstav eller ett svärd, med ett plastsvärd från affären. Aktivitetsplatser som karaktäriseras av naturmaterial och som finns i skogen medför samma fördelar.  Människor som spenderar tid i naturen lär känna den, blir mer trygga där och kommer sannolikt i framtiden bli mer benägna att vilja ta hand om den.

Alla säsonger
Skapa förutsättningar för att aktivitetsplatsen ska kunna användas under alla årstider.

Tillräcklig säkerhet
För att designa aktivitetsplatser som främjar rörelserikedom bör risk ses som ett neutralt koncept. Alla fysiska aktiviteter kan medföra positiva utfall som glädje, och negativa utfall som fysisk skada. Aktiviteter kan upplevas som mer spännande, utmanande och attraktiva just eftersom de innebär att man måste hantera en risk. Inom riskfylld lek utforskar och upptäcker man gränserna för sin egen fysiska kapacitet. Riskfylld lek karaktäriseras ofta av:

  • höga höjder
  • hög hastighet
  • okända element (vatten, is, snö, i luften, eld…)
  • ”farliga” objekt
  • skojbråk/kamplek
  • gömställen/känsla av att försvinna, egen värld

Vuxna/ansvariga personer är ibland snabba med att begränsa denna typ av aktiviteter och tillämpa överdriven säkerhet.

Utmaningsnivåerv för alla
Aktivitetsplatser bör tillhandahålla utmaningar för alla färdighetsnivåer och intressen.

Rörelsekorsning
En rörelsekorsning är en samlingsplats där det finns förutsättningar för att utöva flera olika aktiviteter parallellt. Det är en designprincip som främjar deltagande, närhet och kontakt mellan människor, även om de har olika färdighetsnivåer och intressen.

>1 Medskapande
De tilltänkta användarna bör alltid höras och engageras i skapandeprocessen av nya aktivitetsplatser.

*Omarbetad från Physical Literacy Enriched Environmental Design (PLEED), Kriellars 2020.

Rörelserikedom, fysisk aktivitet och hälsa

Rörelserikedom är inte samma sak som fysisk aktivitet eller god kondition. Fysisk aktivitet är ett samlingsbegrepp för all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukningen. Ökad fysisk aktivitet kan medföra bättre fysisk-, psykisk- och social hälsa. Rörelserikedom kan beskrivas som nyckeln till deltagande i fysiska aktiviteter (Cairney et al, 2019). Konceptet innefattar de beståndsdelar som i högsta grad påverkar aktivt deltagande, tålighet och prestation. Man kan främja rörelserikedom genom att skapa förutsättningar för fler människor att kunna (rörelsekompetens), våga (självförtroende) och vilja (motivation) röra på sig.

Rörelserikedom och motivation

När man använder physical literacy som kompass så skapar man förutsättningar för att aktiviteten eller miljön utvecklar en inre motivation (”jag vill”). Denna typ av motivation är i många viktiga aspekter bättre än en yttre motivation (jag bör/måste, för att slippa bestraffning eller för att få yttre belöning). Motiverad av inre skäl gör att man tenderar att bli mer uthållig, anstränga sig mer, vara mer kreativ, få bättre relationer, fuska mindre och må bättre. Här en kort video om motivation: Så blir det kul!
Se även: Self-determination-theory.

Rörelserikedom för attraktiva samhällen

De flesta människorna vill leva i samhällen där det finns goda möjligheter att trivas och må bra. Vi kan sannolikt stärka samhällens attraktionskraft med rörelserikedom, vilket innebär att alla invånare erbjuds möjligheter att delta i olika sammanhang som passar deras individuella förutsättningar och intressen. För att utveckla rörelserika samhällen behöver personer utbildas, platser designas och policys/program utvecklas med rörelserikedom som kompass. Dessutom är det nödvändigt att arbetet baseras på en bred tvärsektoriell samverkan.

Mer om rörelserikedom

Här på vår sida ”Verktyg och insikter” finns mer beskrivningar om rörelserikedom och konkreta tips på hur man använder det i praktiken.

Vill du hålla dig uppdaterad kring Change the game? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in