Midgårdskolan – avancerad dansträning

Testa använda rörelserikedom som utgångspunkt för avancerad dansträning.

Så här gjorde vi

Idén var att skapa positiva rörelseutmaningar som:

 • uppmuntrar eleverna att bli mer aktiva, modiga och nyfikna i sitt lärande
 • fungerar för en elevgrupp med varierande tidigare rörelseerfarenheter
 • genererar uthållighet och utveckling, både fysiskt och mentalt

Vi gjorde en inventering av rörelsekompetens utifrån styrdokumenten. Inventeringen berörde punkter som danstekniska övningar och rörelsesekvenser; placering/hållning; koordination; fokus på både generella och genrespecifika formspråk; arbete med förfinade rörelsekvaliteter; arbete med musikalisk anpassning, timing och gestaltning; alternativa träningsmetoder som styrka och rörlighet; och tillämpning av feedback. Vi försökte ha en progression med olika utmaningsnivåer och valmöjligheter för eleverna.

Vi använde olika didaktiska metoder för kreativa inslag med fokus på innovation och kontakt i form av lekar, styrd improvisation, samarbetsövningar, kamratrespons, användning av redskap och skapande. Exempelvis:

Teknik

 • Lekfulla utmaningar
 • Användning av redskap i mindre grupper
 • “Teknikverkstäder“ med möjlighet för eleverna att välja vad de behöver/vill arbeta mer med.

Musikalisk tillämpning och arbete med rörelsekvaliteter

 • Eleverna får pröva på olika roller ex. genom att agera musiker åt varandra
 • Improvisation utifrån olika givna ramar
 • Frihet för eleverna att välja musik och experimentera med ex. timing.

Metoder för trygghetsskapande:

 • En egen stund i början av lektionen att “landa i rummet”.
 • Lekfulla inslag, i grupp eller par
 • Kamratrespons och medarbetarskap
 • Progression och differentiering

Vi försökte även förändra användningen av rummet genom en plan för exponering. Exempelvis:

 • Med eller utan spegel – att se eller känna rörelser
 • Bryta den naturliga fronten i rummet.
 • Exponeringsprogression gällande hur vi arbetar i rummet.
 • Huller om buller, i cirkel, mot en vän, över golvet i mindre grupper grupp, över golvet alla tillsammans, över diagonalen enskilt eller två och två, inför publik.
 • Använda flera salar samtidigt och låta redskap i rummen generera aktiviteter.
 • Skapa rum i rummet som möjliggör för eleverna att välja olika typer av rörelseutmaningar och generera slumpmässiga grupper.

Ett av våra favoritsätt att förklara rörelserikedom

Varje människas rörelsespråk. Rörelserikedom baseras på synsättet att människor har olika outvecklade rörelsefärdigheter och att det finns ett stort värde för både individ och samhälle att vi får möjlighet att utveckla dessa. Genom positiva erfarenheter av att få röra sig enskilt och/eller i grupp byggs motivation och självförtroende upp till att fortsätta delta i fysiska aktiviteter livet ut.

Så här passar rörelserikedom vår organisations vision, värderingar eller behov

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (SFS2010:800 1 kap.4§)

Genom att tillämpa principer för rörelserikedom kan vi utveckla vår möjlighet att tillgodose olika elevers olika behov och möjligheter att utvecklas i en positiv riktning.

Vi ser dessa fördelar med att använda rörelserikedom

Fokus på process.
Skapar ökad trygghet i gruppen och minskar sociala hämningar.
Stärker självförtroende och motivation.
Möjliggör för elevaktivt och självreglerat lärande.
Kompetens är generaliserbar och färdigheter som man utvecklat i en aktivitet kan användas även i andra sammanhang.

Kontaktinformation

Ingrid Sandström, danslärare på Midgårdsskolan, ingrid.m.sandstrom@umea.se

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Vår nya podd:
Rörelserevolutionen

Kolla in