Kvarnlundens utegym

Rörelseutmaningar

Använd fantasin. Hur många olika sätt att hoppa upp på och ner från stubbarna kan du komma på?

Försök ta dig runt så du stått upp på alla fyra stubbar med så få fotsteg på marken som möjligt.

Gå bort till hängräckena. Kan du ta dig runt eller över två olika räcken på två olika sätt?

Tankeställare

Genom att integrera lekredskap i gröna miljöer där naturelement bevaras, ses som en tillgång och förstärks, kan vi skapa förutsättningar för lek, rörelse, ekosystemtjänster och biologisk mångfald samtidigt.

Stadsnära parkmiljöer tjänar som lugna oaser för återhämtning. De har stor betydelse för välbefinnande i allmänhet och för barn och ungas lek i synnerhet. Invånares välmående är en av vår tids viktigaste utvecklingsfrågor, eftersom det skapar attraktiva livsmiljöer och är en förutsättning för att vi ska mäkta med att ställa om till mer hållbara vanor. 

Läs forskning om på vilka sätt naturmiljöer påverkar välbefinnande här >

Vilka är de starkaste själen till att du från början hamnade i Umeå, och vad får dig att stanna kvar?

Change the game inleder samarbete med IPLA

Kolla in

Q&A med talare
Change the game
2023

Kolla in

Om rörelserikedom – ny och mer info

Kolla in